yellow01_next.gifLDS/후기성도  

 

다음yellow01_next.gif  

우리의 유산
Our Heritage

예수 그리스도 후기성도 교회 약사

 


 

목 차

소  개

...................................

소개

제 1장

...................................

첫 번째 시현

제 2장

...................................

교회의 기초를 세움

제 3장

...................................

오하이오 주 커틀랜드에서 왕국을 건설함

제 4장

...................................

미주리 주에 시온을 건설함

제 5장

...................................

나부에서의 희생과 축복

제 6장

...................................

신앙의 발자취

제 7장

...................................

만방에 기를 세움

제 8장

...................................

시련과 시험의 기간

제 9장

...................................

팽창하는 교회

제10장

...................................

세계적인 교회

제11장

...................................

현대의 교회

결  론

...................................

결론

주  석

...................................

주석

(자료원: 교회발행 - '우리의 유산 , 예수 그리스도 후기성도 교회 약사')

  yellow01_next.gifLDS/후기성도  

 

다음yellow01_next.gif  


       All Contents Copyright by 1999-2012
http://www.ldskorea.net
TEL: 010-4236-9900 / 070-7620-9900 / FAX: 031-726-9966
For questions and comments, send e-mail to
pcway@naver.com